Friday, August 17, 2012

EclecticWOMEN: منشی تلفنی

EclecticWOMEN: منشی تلفنی: هراسیده و ملتهب شماره ام را می گیرم و می دانم تلفن دارد زنگ می زند خانه خودم است و من می خواهم در آن پیغام بگذارم ولی این بار و هربار ...

No comments:

Post a Comment